• دیالوگ پیروزی: “بدن من معبد من است و با عشق و سپاس از آن مراقبت می کنم. من سلامت و تندرستی خود را در اولویت قرار می دهم و انتخاب هایی می کنم که از شادابی و درخشندگی من حمایت می کند. هر روز از نظر جسم، ذهن و روح سالم تر و قوی تر می شوم.”