چگونه زن قویتری باشیم؟

چگونه زن قویتری باشیم؟

رهبران موفق چه کسانی هستند؟

یک رهبر, رهبر به دنیا می آید اما وقتی رهبر می شود که آموزش ببیند؛ تجربه کسب کند؛ تمرین کند؛ مهارت پیدا کند تا رهبر شود.

ادامه ی مطلب

نیازها و ویژگی های شخصیتی انسان خود شکوفا طبق مدل « آبراهام مازلو »

“آبراهام مازلو” برای اولین بار مدل سلسله مراتبی نیازهای انسانی را طراحی کرد.

ادامه ی مطلب

نشانه های ناملموس موفقیت

موفقیت علاوه بر اینکه نشانه های بارزی دارد، شامل ویژگی های نا ملموس و بسیار مهمی است که به صورت زیر لیست می کنیم:

ادامه ی مطلب