نیازهای خانمها چیست؟

نیازهای خانمها چیست؟

خانم ها نیازهایی دارند که توسط آقایان باید شناسایی و برآورده شود تا بتوانید پادشاه آنها شوید.