به تعلل خود پایان دهید

به تعلل خود پایان دهید.

تعلل هنر ماندگاری در گذشته است. تعلل باعث می شود از اتخاذ تصمیمات مهم زندگی شانه خالی کنیم.