به تعلل خود پایان دهید.

«تعلل» چیست و چگونه آنرا شناسایی کنیم؟ اگر از عبارات «کاشکی»، «امیدوارم» و .. استفاده می کنید، فردی هستید که تصمیمات خود را به بعد موکول و سپس آنها را ضایع می کنید؛ با این روش حال را به بطالت گذرانیده اید. برای مردم تعلل مفری برای فرار از زندگی …