گام های اساسی در ارتباط با مشتریان

هر چه آگاه تر باشید اعتماد به نفس تان بالاتر خواهد بود و حس مثبت خواهید یافت. حس مثبت ناشی از آگاهی است و انتقال مثبت به مخاطب یعنی افزایش خرید از شما. آنچه در تجارت لحاظ می کنیم: سعی کنید از سرویسهای پیغام گذاری سود ببرید تا مشتری پشت …