• دیالوگ پیروزی: “من پر از انگیزه و عزم درونی هستم. من قادر به رسیدن به هر چیزی هستم که در ذهنم است. من چالش ها را به عنوان پله های موفقیت می پذیرم و در پیگیری اهدافم بی امان هستم. من در ایجاد زندگی مورد نظر خود با انگیزه، متمرکز و غیرقابل توقف هستم.”