• دیالوگ پیروزی: “من از نفوذ دیگران آزادم.”
  • آشنایی با مبل کلاسیک