• دیالوگ پیروزی: “من می توانم خود را با مهربانی بیان کنم.”