• دیالوگ پیروزی: “من خودم را دوست دارم، قدرت ساختن آینده ام را دارم.”
  • آیا بی اشتهایی عصبی بدون درمان برطرف می شود؟