• دیالوگ پیروزی: “پول آزادانه و فراوان به من سرازیر می شود.”
  • احتباس مایعات در بهبود بی اشتهایی چقدر طول می کشد؟