• دیالوگ پیروزی: “من قلبی شکرگزار دارم.”
  • انواع پارتیشن شیشه ای