• دیالوگ پیروزی: “من از نفوذ دیگران آزادم.”
  • بهره گیری از علم و فناوری در حوزه بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی