• دیالوگ پیروزی: “من خودم را دوست دارم، قدرت ساختن آینده ام را دارم.”
  • بی اشتهایی عصبی و نگرانی های رشد در دوران جوانی