• دیالوگ پیروزی: “می دانم چه حسی دارد که خودم را آنگونه که هستم دوست داشته باشم.”
  • تجربه زندگی لوکس