• دیالوگ پیروزی: “من می دانم چگونه از زندگی ام لذت ببرم.”
  • تجهیزات شبکه وایرلس