• دیالوگ پیروزی: “پول آزادانه و فراوان به من سرازیر می شود.”
  • تجهیزات پسیو شبکه