• دیالوگ پیروزی: “من قلبی شکرگزار دارم.”
  • تعمیر مبل سلطنتی در منزل