• دیالوگ پیروزی: “عشق نیروی راهنمای من است و من آن را بدون زحمت به زندگی خود جذب می کنم. من سزاوار عشقی عمیق و معنادار هستم که مرا پرورش دهد و حمایت کند. من برای دادن و دریافت عشق در خالص ترین و معتبرترین شکل آن باز هستم و قلبم سرشار از عشق و شفقت نسبت به خود و دیگران است.”
  • تعمیر مبل