• دیالوگ پیروزی: “ من از وجودم آگاهم”
  • جامعه شناسی ادبیات