• دیالوگ پیروزی: “ من توسط عشق احاطه شده ام و عشق بدون زحمت در من جریان دارد. من روابط عاشقانه را در زندگی خود جذب و پرورش می دهم و قلبم همیشه برای دادن و دریافت عشق باز است.”
  • جهشی در علم با مورگان فریمن