• دیالوگ پیروزی: “من قلبی شکرگزار دارم.”
  • پزشک شما