• دیالوگ پیروزی: “من می دانم که زندگی با الهام چه حسی دارد.”
  • پیام اضطراری