• دیالوگ پیروزی: “من مروارید بی نظیری هستم که توسط خالق خلق شده است.”
  • 5 عادتی که شوره سر را بدتر می کند