• دیالوگ پیروزی: “من قلبی شکرگزار دارم.”
  • 5 نکته عالی برای ضخیم تر به نظر رسیدن موهای نازک