• دیالوگ پیروزی: “من آماده ام تا زندگی خود را به شیوه ای مثبت نشان دهم.”