• دیالوگ پیروزی: “من هماهنگی درونی، آرامش و فراوانی را احساس می کنم.”