• دیالوگ پیروزی: “من همیشه به روی فراوانی نامحدود خالق باز هستم.”