گالری گردی

کیوریتورهای تیم مجله زنان به دیدن گالری های هنری میرن. گزارش تهیه میکنن. و از گالری و کارهای هنری عکس میگیرن و اینجا باهاتون به اشتراک میذارن.

شما هم اگر مدیر گالری یا مجموعه یا گروه هنری هستید می تونید گزارش های نمایشگاه یا گالری تون رو برای ما ارسال کنید.

Rate this page

آگهی ها

معرفی کتاب