مددکار و مددکاری اجتماعی

مددکار و مددکاری اجتماعی

منظور از مددکار اجتماعی فردی است. که براساس اصول حرفه ای وبااستفاده، از دانش ومهارت های خاص مددکاری درموسسات به ارائه خدمات اجتماعی، برای کمک به حل مشکالت افراد وگروههای، هدف می پردازد. مددکاری اجتماعی خدمتی حرفه ای است که هدف آن کمک به افراد ،گروهها وجوامع است. تا بتوانند استقلال شخصی ،اجتماعی ورضایت خاطر فردی واجتماعی را به دست آورند.

خصوصیات مددکار:

۱.اصل پذیرش
۲.اصل رازداری
۳.اصل تعهد اخلاقی
۴.دانش و تجربه
۵.داشتن حس نوع دوستی
۶.مهربان بودن
۷.صداقت
۸.شنونده فعال
۹.همدلی
10.احترام به مددجو
11 .عدم پیش داوری
1۲ .مشارکت
مددکاری دو نوع است: 1 .مددکاری فردی ۲.مددکاری گروهی.

برقراری رابطه حرفه ای:

در رابطه ی حرفه ای ،مددکار اجتماعی باید بدون هیچ گونه قید وشرطی، مراجع را بپذیرد و هیچ قضاوتی نداشته
باشد. خواه اینکه مراجع فرد مجرمی باشد، وتنها او را به عنوان یک انسان بپذیرد، و مشکلات او را بشنود. و باتوجه
به شرایط و امکانات و ضوابطی، که باتوجه به مشکل موجود است، به دنبال راه مناسبی باشند.

مراحل کار مددکار اجتماعی :

1.مطالعه
۲.تشخیص
۳.تهیه برنامه کمکی یا درمانی
۴.اجرای برنامه کمکی یا درمانی
۵.ارزیابی برنامه های انجام شده
۶.پیگیری
مکان هایی که یک مددکار میتواند خدمت کند:
بیمارستان ها، خیریه ها، بهزیستی، مراکز نگهداری سالمندان، زندان ها، دادسراها،خانه های کودک ،مساجد،شرکت ها ،کارخانه ها ،مراکز مشاوره و…
هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب ودوا
من همگی درد شوم تا که به درمان برسم.

مقالات مرتبط:

ویژگی های محیط کاری آرایشگاه زیبایی زنانه

گام های اساسی در ارتباط با مشتریان

داستان شب شهردار

5/5 - (3 امتیاز)

ویدئوهای ترفند و جذاب